Pokrajinski muzej Maribor

Kontaktna oseba: Drago Oman

Pokrajinski muzej v Mariboru domuje v mariborskem mestnem gradu, ki ga je leta 1478 ukazal pozidati cesar Friderik III. kot obrambno stavbo s katero so dodatno okrepili moc mestnega obzidja pred turskimi nevarnostmi. Grad zaradi arhitekture iz casov renesanse (bastija 1556-1562) in baroka (loretanska kapela 1655-1675, slavnostna dvorana okrog 1670, stopnisce okrog 1750) uvrscamo med najpomembnejse kulturne spomenike v Sloveniji. Lastniki gradu so bile med drugimi plemiske druzine Khisl, Rosenberg in Brandis-Trautmannsdorf, v 19. stoletju je presel grad v mescansko posest, od leta 1938 pa ga upravlja muzej.
Pomembnejsi gostje gradu v preteklosti so bili cesarji Leopold I., Karel VI., Marija Terezija, papez Pij VI., skladatelj Franz Liszt indrugi. Kot muzej je zacel delovati leta 1903. Danes ima arheolosko, etnolosko, kulturnozgodovinsko, zgodovinsko in kostumsko zbirko.

Arheoloska zbirka:
- kamnite sekire in loncarski izdelki iz mlajse kamene dobe
- orozje in orodje ter grobne najdbe iz zarnih grobisc Maribora, Rus, Hajdine in Brinjeve gore iz bronaste dobe.
- keramicne in kovinske najdbe iz ilirskih gomil in gradisca Postela ter keltske najdbe iz okolice Maribora in Ptuja iz zelezne dobe
- rimske najdbe obsegajo keramiko, steklo, nakit, zelezne predmete, nagrobnike in zrtvenike iz Poetovie in podezelskih gomilnih grobisc.
- staroslovanska kultura je zastopana z nakitom, zeleznimi nozi, kresili in keramiko iz skeletnih grobisc ob Dravi.

Etnoloska zbirka:
Predstavljena je kultura dveh podrocij: alpskega (Pohorje, Kozjak, Koroska) in panonskega (Slovenske gorice, Dravsko polje, Pomurje) s pomocjo pohistva, oblacil, posodja ter orodij iz Podravja ter Pomurja. Zbirka obsega loncarske izdelke, stanovanjsko kulturo na Pohorju, pustne maske z Dravskega polja (kurenti), opremo iz vinogradniskih predelov Slovenskih goric in Haloz, ljudsko umetnost (lonceni in slamnati izdelki, velikonocni pirhi, slike na steklo, plastike, poslikane panjske koncnice) ter makete kmeckih arhitektur (stanovanjskega poslopja, kozolcev, skednjev) iz okolice Maribora (Pohorje, Slovenske gorice, Dravsko polje).

Kostumska zbirka:
Muzej hrani osrednjo kostumsko zbirko na Slovenskem, ki prikazuje plemiska in mescanska oblacila in modne dodatke od 18. do 20. stoletja ter modne liste. Drugi del zbirke obsega uniforme ter opremo avstrijske, nemske in francoske vojske pred 1918, uniforme iz vojn 1914/18 in 1939/45, uniforme iz prve in druge Jugoslavije ter uniforme danasnje slovenske vojske. Tu je predstavljena tudi zbirka kositrnih vojakov iz 19. in 20. stoletja.

Kulturnozgodovinska zbirka:
- lekarniska zbirka, ki je nastala na pobudo mariborskega lekarnarja F. Minarika. Obsega opremo lekarn in laboratorijev iz Maribora in okolice. Posebnost so posodice za zdravila iz pavlinske lekarne v Olimju.
- obrtna zbirka predstavlja izveske mariborskih cehov in obrtnikov v 18. in 19. stoletju, domaco in uvozeno keramiko, kositrno posodo, izdelke mestnih kovastev, kljucavnicarjev, kositrarjev in zlatarjev. Posebej izstopa zbirka izdelkov nekdanjih pohorski h steklarn.
- slikarstvo in kiparstvo je zastopano z deli iz casov gotike, renesanse, baroka in rokokoja ter umetnostjo 19. stoletja. Med njimi srecamo evropsko znana umetniska imena.
- zbirka stanovanjske kulture nam predstavi pohistvo in opremo iz casov pozne gotike, renesanse, baroka, klasicizma, bidermajerja in secesije. Razstavljeni so socasni plemiski in mescanski portreti in slike evropskih od 17. do 19. stoletja.

Zgodovinska zbirka:
Predstavljen je zgodovinski razvoj Maribora od prve omembe 1164 do konca 1. svetovne vojne. Prikazana je maketa mesta v 18. in 20. stoletju, podobe s pogledi na mesto v casu od 17. do 20. stoletja, podoba gradu s konca 16. stoletja, simboli mestne uprave ter slovensko narodnostno gibanje do leta 1918. Zbirko zakljucuje racunalniski prikaz fotografij iz mariborske preteklosti.

Lapidarij:
Zbirka kamnitih spomenikov je urejena na grajskih hodnikih in grajskem dvoriscu. Prikazani so rimski mozaiki, fragmenti romanskih in gotskih arhitektur ter plastik, barocne plastike iz Maribora, nagrobnik z mestnega zidovskega pokopalisca, doprsje admirala Wilhelma von Tegetthoffa in skulptura nadvojvode Janeza, rimski sarkofagi, plemiski nagrobniki in heraldicne plosce ter skulptura mariborskega zupana A. Tappeinerja.

V letu 1997 nacrtujemo se naslednje lastne razstave:
S peresom in mecem, razstavisce MIC "Grad", 16.5.-20.6.
Donacije Leyrer, razstavisce MIC "Grad", 26.6.-30.9.
Vojastvo v Mariboru, slavnostne dvorana gradu, 15.9.-20.10.
Josef Holzinger, slavnostna dvorana gradu, konec oktobra
Pobrezje pred tisocletji, razstavisce MIC "Grad", 14.10-25.11.
Vpliv gospodinjskih aparatov na nacin zivljenja, razstavisce MIC "Grad", 2.12. -januar 1
998


Festivalski program

Razstava in razgovori o ekskurziji v Kenijo leta 1996

Razstava je nastala kot posledica strokovne ekskurzije v Kenijo leta1996. Zaradi njene multidisciplinarnosti je tudi razstava zasnovana kot kompleksen skupek opazovanj in preucevanj moderne Kenije in dogajanja na njenem ozemlju v preteklosti.
Posebnost razstave predstavljajo kamnita orodja. V tem primeru gre za originalne kose, ki so verjetno edinstveni v Evropi. Predstavljen bo ves razvoj kamnitih orodij v Keniji od casa 2,5 milijonov let do 10 000 let pred sedanjostjo. Za razlago nastanka teh fosilov in procesa zbiranja sedimentov bo poskrbel geoloski del razstave, ki predstavlja nastanek vzhodno afriskega tektonskega jarka, depozicije sedimentov in fosilizacije ostankov. Predstavljeno bo tudi nekaj fosilnih kosti z obiskanih najdisc.
Drugi del razstave obravnava zivljenje v danasnji Keniji. Prikazane so razlike med nacinom zivljenja nomadskih zivinorejcev na puscavskem severu dezele in napol urbaniziranih poljedelcev na visavju ob ekvatorju. Razstavljeni predmeti materialne kulture so bili pridobljeni na krajih izdelave in uporabe ter so odraz resnicnega zivljenja njihovih uporabnikov, ki se ni okuzeno z ekonomskim nacinom zivljenja prodirajocih turisticnih trum.
Konec razstave pa predstavljajo utrinki iz urbanega centra vzhodne Afrike - Nairobija.

Odprtje razstave bo 21. aprila 1997 ob 18. uri v Muzejskem informacijskem centru "Grad" Pokrajinskega muzeja v Mariboru. V casu, ko bo razstava odprta, bo v dopoldanskem casu organizirano "dezurstvo" za vodstvo po razstavi oziroma pojasnjevanje predstavljenih eksponatov in panojev.

Spremljevalni program razstave predstavljajo nacrtovana predavanja, ki bodo potekala v Pokrajinskem muzeju v Mariboru v viteski dvorani mestnega gradu v casu festivala ob 18. uri in sicer:

22. april ob 18.00: Iztok Saksida — Poti in stranpoti nasega razvijanja
23. april ob 18.00: Boris Kavur — In kosmatinci so vzeli kamne v roke...
24. april ob 18.00: Peter Kisin, dr. Joze Vogrinc — Na soncni strani Kilimandzara. Druzbeni problemi Kenije in njihov pomen za prihodnost Slovenije

Razgovori o drugih etnoloskih — antropoloskih temah

22.april ob 16.00: Nasko Kriznar — Kultura-pogled- slika (o principih vizualnih raziskav)
Nasko Kriznar je vodja Audio-vizualnega laboratorija pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Doktoriral na temo vizualnih raziskav v etnologiji. Med njegovimi razpravami velja omeniti teoreticne prispevke o vizualnih raziskavah v etnologiji, analizo Badjurovega filmskega dela in obravnavo vizualnih simbolov nacionalne identitete v casu osamosvajanja Slovenije (1991-1992). V razgovoru bo predstavil bo izhodisca etnoloskega - dokumentarnega filma. Govoril bo o percepciji kulture, o snemanju in analizi vizualnih dokumentov - o treh dejavnikih, ki v danasnji dobi podob mocno vplivajo na nase dojemanje lastne in tuje kuture. Svoja razmisljanja bo podkrepil s slovenskimi filmskimi primeri, ki bodo hkrati uvod v celotedensko projekcijo angleskih etnoloskih filmov v Pokrajinskem muzeju.

24.april ob 16.30: Maja Godina — Kako smo Slovenci postali ljubitelji krompirja (o inovacijah v slovenski prehrani)
Maja Godina je raziskovalka na Institutu za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Doktorica etnoloskih znanosti in diplomirana filozofinja. Ukvarja se predvsem s preucevanjem zivljenja in kulture mestnega prebivalstva. Avtorica knjig "Maribor 1919-1941 - Oris druzabnega zivljenja" (1986), "Iz mariborskih predmestij - O zivljenju in kulturi mariborskih delavcev" (1992) in "Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20.stoletja" (1996). Predstavila bo poglavitne znacilnosti etnoloskega preucevanja prehrane, predvsem inovacij, ki so bile v posameznih obdobjih delezne stevilnih odklanjanj in predsodkov. Taksen je bil na Slovenskem odnos do krompirja, nato pa se je postopno uveljavil in korenito spremenil sestavo nasih jedilnikov.

25.april ob 17.00: Jana Rosker — Kitajscina v vsako slovensko vas (o univerzalni in kulturno pogojeni logiki)
Jana Rosker je docentka na Oddelku za azijske in afriske studije Filozofske fakultete v Ljubljani. Vrsto let je zivela na Kitajskem, doktorirala je iz sinologije na dunajski univerzi. Ukvarja se s tradicionalno kitajsko logiko, s klasicno kitajsko poezijo in s primerjalno metodologijo. Kako nasa optika vpliva na dojemanje drugih kultur in jezikov? Gre za probleme dojemanja in interpretacije kulturno-jezikovnih krogov, ki temeljijo na drugacni konceptualizaciji stvarnosti. — Avtorica se bo sprasevala o mejah evropskega kategorialnega aparata pri soocanju z »neevropskimi kulturami«, o razmerju med univerzalno in kulturno pogojeno logiko in sploh (ping-pong)

25.april ob 18.00: Iztok Saksida — Kaj se sploh gremo? (ali je res, da so druzboslovci navadni hlapci oblastnih elit?)
Iztok Saksida je docent na Oddelku za Sociologije kulture Filozofske fakultete v Ljubljani. Doktoriral iz sociologije preteklih druzb. Ustanovitelj ISH (Institutum Studiorum Humanitatis). Ukvarja se s primerjalno sociologijo, primatologijo in evolucijsko antropologijo. V razgovoru bo izpostavil nekatere vidike druzboslovja skozi dilemo "za in proti". Druzboslovje po njegovem ne ustreza merilom opisovanja pojavov. Ocita mu izdelovanje uporabnih modelov, ki omogocajo zgolj lazje obvladovanje preucevanih populacij.

Etnoloski—dokumentarni filmi


21.april ob 18.00: Carlyn Saltman — The Blooms of Banjeli (VHS, 29 minut, 1988) — Zah. Arika
22.april ob 17.00: Nasko Kriznar — Clovek s filmsko kamero (VHS, 20 minut, 1996)
22.april ob 17.30: Nadja Valentincic — Usak dabi soj par kokr tica (VHS, 28 minut, 1995)
23.april ob 17.00: George Milner — Matai Samoa (VHS, 65 minut, 1989) — Samoa
24.april ob 16.00: A. Lewis & J Jerstad — Garden days (VHS, 25 minut, 1988) — Papua N. Gvineja
25.april ob 16.00: Luc the Heusch — Tracking the Pale Fox (VHS, 48 minut, 1983) — Afrika

The Blooms of Banjeli (Cvetovi Banjelija) VHS, 29 minut, 1988: Carlyn Saltman
Carlyn Saltman se je z dvema zgodovinarjema leta 1985 odpravila v zahodnoafrisko vas Banjeli, da bi posnela rekonstrukcijo tradicionalne tehnike taljenja zeleza. Preko tradicionalne tehnologije spoznavamo druzbo kot celoto in se posebej odnose med spoloma. Film vsebuje tudi nekaj zgodnejsih posnetkov vasi.

Clovek s filmsko kamero VHS, 20 minut, 1996: Nasko Kriznar
Rekonstrukcija filmske metode Zige Vertova na primeru vizualnega gradiva iz slovenske ljudske kulture. V paralelni montazi se prepleta sedem tem iz razlicnih delov Slovenije.

Usak dabi soj par kokr tica VHS, 28 minut, 1995: Nadja Valentincic
Resnicne in zabavne pripovedi ljudi iz Baske grape o medsebojnem spoznavanju, o ljubezni, o porokah in o zakonskem zivljenju.

Matai Samoa (Matai Samoa) VHS, 65 minut, 1989: George Milner
Film obdeluje arhivskih posnetkov, ki jih je naredil George Milner med terensko raziskavo v letih 1955 in 1959. Posnetki se osredotocajo na tradicionalni samoanski nacin zivljenja. O njihovi simboliki potem razpravljata Christina Toren, poznavalka Juznega Pacifika in Lalomilo Kamu, samoanski duhovnik.

Garden days (Vrtnarski dnevi) VHS, 25 minut, 1988: A. Lewis & J Jerstad
Natancen prikaz domacijskega zivljenja na podrocju Papue Nove Gvineje, predvsem z zenskega zornega kota. Film opisuje njihova vsakdanja opravila na "vrtovih", kjer pridelujejo glavno kulturo - sago. Prikazan je tudi postopek priprave te jedi. Film se zakljucuje z obredom iniciacije mladega dekleta.

Tracking the Pale Fox (Zasledovanje blede lisice) VHS, 48 minut, 1983: Luc the Heusch
Film z navdusenjem in kanckom ironije pripoveduje razvoj raziskovanja Dogonov od znamenite ekspedicije Marcela Griaulea leta 1931 naprej. Prvo ekspedicijo postavlja v kontekst s takratno francosko antropologijo. Del zgodbe pripoveduje Jean Rouch, znani snemalec antropoloskih filmov, ki vodi tudi intervju s staresinami Dogonov in z veteranom prve ekspedicije, Germaineom Dieterlenom.

Nej gre use u PMD (VHS, 50 minut, 1996): Tralala films / H.Ogric, F.Franceskin, U.Gorican
Zgodbe o petih mladostnikih, ki so se znašli v Prehodnem mladinskem domu Nove Jarse v Ljubljani. Film zeli razbiti stereotipne predstave o prestopnikih - ne isce krivcev, temvec ljudi. Kako dozivljajo svet? Na projekciji bodo prisotni tudi avtorji filma.